Satu Kosken tutkielma palkittiin vuoden parhaana spefigraduna

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura (Finfar) on palkinnut vuoden 2019 parhaan spekulatiivista fiktiota käsittelevän pro gradu -tutkielman. Seuran vuosittaisen gradukilpailun voittajaksi valittiin tällä kertaa Satu Kosken tutkielma “Selittämätöntä selittämässä? Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa”, joka on hyväksytty marraskuussa 2018 Helsingin yliopiston englannin kääntämisen oppiaineessa. Finfar myöntää voittajalle tunnustuksena 200 euron rahapalkinnon.

Voittajatutkielma pureutuu tieteisfiktion käännösratkaisuihin

Voittajatutkielma käsittelee tieteiskirjallisuuden kääntämistä englannista suomeen. Tutkielma selvittää erityisesti, kuinka viimeaikaisissa tieteiskirjallisuuden käännöksissä on harjoitettu eksplikointia. ’Eksplikointi’ tarkoittaa monenlaisia käännöksiin selventämistarkoituksessa tehtäviä muutoksia, esimerkiksi termien auki selittämistä, synonymian poistoa, viittauksia reaalimaailmaan, tai sisältöä, joka on lisätty käännöksen ilman minkäänlaista alkuperäistekstin tarjoamaa ärsykettä.

Voittajatyön nimi on Selittämätöntä selittämässä? Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa.

Kosken tutkielman tulos on, että eksplikointia esiintyy odotettua vähemmän, mutta sen käytöllä ja hyvin pienilläkin käännösratkaisuilla voi olla vaikutusta teoksen tieteiskirjalliseen luonteeseen. Koski esittää, että tästä syystä tieteiskirjallisten teosten eksplikointiin pitäisi suhtautua käännöstyössä erityisen harkiten.

Tutkimusote on kiinnostava, ja analyysi todella tarkkaa, rikasta ja hyvin perusteltua. Koski on herkkä tutkimiensa teosten erilaisille käännöskonteksteille. Maallikkolukijallekin avautuva työ osoittaa, kuinka tieteisfiktion tieteisfiktiivisyys saa muotonsa myös kielen tasolla, ja herkistää lukijan havaitsemaan kielellisen ilmaisun yksityiskohtien merkityksen. Tutkielma onkin kiinnostavaa luettavaa paitsi kääntämisen ammattilaisille myös tieteisfiktion maailmanrakennuksesta laajemmin kiinnostuneille lukijoille.

Raati arvosti myös tutkimuksen raportoinnin johdonmukaisuutta ja avoimuutta. Koski tekee tutkielmassaan jatkuvasti selväksi, millä tavoin hän uudistaa ja muuttaa käyttämiään teoreettisia jäsennyksiä, ja miten hänen tekemänsä rajaukset ja valinnat vaikuttavat tutkimuksen kokonaisuuteen.

Kilpailussa mukana ehdokkaita monilta eri aloilta

Tämän vuoden kilpailussa oli ehdolla neljä tutkielmaa kolmesta suomalaisesta yliopistosta (Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistosta). Aiempia vuosia matalammasta osallistujamäärästä huolimatta kilpailuun osallistuneiden tutkielmien taso oli korkea. Raatia ilahdutti erityisesti se, että ehdokkaita tarjottiin kirjallisuusaineiden lisäksi historian ja kääntämisen aloilta. Spekulatiivisen fiktion tutkimusta hyödynnettiin goottilaisen kauhuromantiikan, dystopian ja ekologisen kriisin konteksteissa. Tutkimusasetelmat olivat selkeästi rajattuja ja analyysit hyvin jäsenneltyjä.

Finfar-seura on toimintansa alusta alkaen tukenut erityisesti nuoria tutkijoita ja opiskelijoita järjestämällä kaikille spekulatiivisen fiktion tutkijoille avoimia seminaareja ja työpajoja. Gradupalkinnon avulla seura haluaa entisestään parantaa spekulatiivisen fiktion tutkimuksen asemaa suomalaisella tutkimuskentällä, ja kannustaa opiskelijoita tarttumaan spekulatiivisen fiktion kysymyksiin.

Palkintoraadissa olivat mukana FT, professori emerita Liisa Rantalaiho (TUNI), FT Jyrki Korpua (TY) ja FT Kaisa Kortekallio (HY).

Linkki voittajatutkielmaan: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/300567/Koski_Satu_Pro_gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Aiempina vuosina palkinto on jaettu seuraaville tutkielmille:

2018: Sampo Sukanen: ”We are not to blame”: A feminist ecocritical analysis of Mad Max: Fury Road. Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri. Linkki tutkielmaan: https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181256/urn_nbn_fi_uef-20181256.pdf

2017: Silja Korkeamäki: ”It’s turning into a horror story.” Intermediaalisuus ja lajikytkökset pelin Alan Wake kertovissa teksteissä. Tampereen yliopisto: suomen kirjallisuus. Linkki tutkielmaan: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/100909

Lisätietoja: Kaisa Kortekallio / kaisa.kortekallio@helsinki.fi